Ülke ekonomisi

ekonomiBosna Hersek savaş öncesinde ağır sanayi alt yapısına sahip bir ülke konumundaydı ve ülkenin en büyük on sanayi kuruluşu toplam istihdamın ve üretimin yarısını karşılayacak büyüklükteydi. Bosna Hersek’teki ağır sanayi temel olarak metalürji ve kimya sanayi üzerine yoğunlaşmıştı. Bu dönemde üretim genel olarak Yugoslav iç pazarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuştu. Ancak bugün, yaşanan savaş nedeniyle pazar kaybının yanı sıra, sanayi tesisleri zarar görmüş, bu tesislerdeki makine ve teçhizat çalınmış, ülkenin sanayiye dayalı ekonomik yapısı bozulmuştur.

Savaş öncesi dönemde sanayiye dayalı olan Bosna Hersek ekonomisi günümüzde, hizmetler, bankacılık, enerji ve turizm alanlarına yapılan yatırımlarla farklı bir konuma gelmiştir.

Bosna Hersek’in kısa bir zaman öncesine kadar 8 ülke ile (Hırvatistan, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Romanya, Türkiye, Moldova ve Arnavutluk) Serbest Ticaret Anlaşması bulunmaktaydı. Ancak, Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması-CEFTA’nın resmen işlerlik kazanması ile birlikte Türkiye ile imzalanan haricindekiler yürürlükten kalkmıştır.

İşsizlik Bosna Hersek ekonomisinin en büyük sorunlarından birisidir. İşsizlik oranının yaklaşık % 43 olduğu tahmin edilmekle beraber, kayıt dışı istihdam nedeniyle bu oranın daha düşük olduğu düşünülmektedir.

Bosna Hersek’de 1 Ocak 2006 tarihi itibariyle ekonominin kayıt altına alınması amacıyla KDV uygulamasına geçilmiştir.

Bosna Hersek ekonomisinin diğer önemli sorunu yüksek ve sürekli dış ticaret açığı olup, borçlanmasıdır. Merkez Bankası ve IMF’in 2010 yılı verilerine göre Bosna- Hersek’in gayri safi yurt içi hasılası 16,6 milyar dolar olup (1 ABD Doları = 1,51 KM, 1 € = 1,96 KM), kişi başına milli gelir 8,568 Dolardır. Bosna – Hersek’te 2011 yılı itibariyle enflasyon oranı % 3,7 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranın 2012’de % 2,2 olması beklenmektedir.

Yurt içi milli hasılanın sektörlere göre dağılımı, CIA Factbook 2011 Bosna Hersek Raporu’na göre; tarım : % 8,3, sanayi: % 26,3, hizmetler sektörü: % 65,4 olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca Bakınız

Görmez, Bosna Hersek’in Ankara Büyükelçisi Sadoviç’i Kabul Etti

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, “Avrupa’da yükselen ırkçılığın, ötekileştirmenin, yabancı düşmanlığının, İslamofobianın ortadan kaldırılması için Bosna’nın …